Siarczan(IV) sodu (siarczyn sodu) – nieorganiczny związek chemiczny, sól sodowa kwasu siarkowego(IV) o wzorze Na2SO3.

Biała krystaliczna substancja rozpuszczalna w wodzie, nierozpuszczalna w alkoholu. Tworzy hydrat Na2SO3•7H2O. Jest reduktorem.

Siarczan(IV) sodu jest otrzymywany w reakcji gazowego dwutlenek siarki z roztworem węglanu sodu lub wodorotlenku sodu. Przy reakcji z tlenem tworzy siarczan(VI) sodu.

Jest stosowany jako dodatek do żywności (konserwant). Oznaczenie E221.

Inne zastosowania znajduje w przemyśle garbarskim, tekstylnym i winiarskim. W fotografice wchodzi w skład utrwalaczy i wywoływaczy fotograficznych.

źródło: Wikipedia.pl

Analiza jakościowa

1) Reakcja z azotanem(V) srebra

Azotan(V) srebra w środowisku obojętnym tworzy z jonami siarczanowymi(IV) osad siarczanu(IV) srebra.
 


2) Reakcje z kwasem siarkowym(VI)

Kwas siarkowy(VI) rozkłada siarczan(IV) z wydzieleniem ditlenku siarki o ostrym, duszącym zapachu.
 


3) Reakcje z manganianem(VII) potasu

W środowisku kwaśnym manganian(VII) potasu utlenia jony siarczanowe(IV) do jonów siarczanowych(VI):
 Obserwujemy odbarwienie się roztworu (kationy manganu(II) w roztworach rozcieńczonych są bezbarwne).

4) Reakcje z jodem

Jod w środowisku kwaśnym utlenia jon siarczanowy(IV):