Manganian(VII) potasu (nadmanganian potasu, KMnO4) – nieorganiczny związek chemiczny, sól potasowa kwasu manganowego(VII).

W warunkach standardowych jest ciałem stałym o gęstości 2,7 g/cm³. Nie jest higroskopijny (w przeciwieństwie do nadmanganianu sodu). Tworzy charakterystyczne niebieskofioletowe kryształki. Stosunkowo słabo rozpuszcza się w wodzie (w temp. 20 °C 6,4 g w 100 cm³). W temp. powyżej 230 °C rozkłada się zgodnie z równaniem:

2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2

Jest silnym utleniaczem. Reakcja silnie zależy od pH roztworu. W roztworach kwaśnych ulega redukcji do bladoróżowego roztworu manganu(II):

MnO4 + 8H+ + 5e → Mn2+ + 4H2O

W roztworach słabo zasadowych i neutralnych redukuje się do tlenku manganu(IV) (piroluzytu), który wydziela się z roztworu w postaci brązowego osadu:

MnO4 + 2H2O + 3e → MnO2 + 4OH

Natomiast w roztworach silnie zasadowych redukuje się do zielonego manganianu(VI):

MnO4 + e → MnO42-

Roztwory wodne nadmanganianu potasu posiadają, w zależności od stężenia, barwę od jasnoczerwonej do ciemnofioletowej, przy czym barwa pojawia się już przy bardzo małych stężenia tego związku. Podgrzewanie roztworu wodnego nadmanganianu potasu prowadzi do jego dekompozycji do ditlenku manganu, co jest związane z jego odbarwieniem.

źródło: Wikipedia.pl

Analiza jakościowa

1) Reakcja z jodkiem potasu

Jodek potasu w środowisku kwaśnym redukuje jon manganianowy(VII) do jonu manganianu(II). W reakcji wydziela się wolny jod, barwiąc roztwór na czarno.
 


2) Analiza barwy roztworu

O obecności jonu manganianowego(VII) w probówce świadczy fioletowa barwa roztworu.

3) Różne zachowania manganianu(VII) potasu w obecności siarczanu (IV) sodu wobec:

a) kwasu siarkowego(VI)

Mangan zmienia stopień utlenienia z +VII na +II. Tworzy się jon manganu(II).

b) wody destylowanej (pH=7)

Mangan zmienia stopień utlenienia z +VII na +IV. Tworzy się tlenek manganu(IV).

c) zasady sodowej

Mangan zmienia stopień utlenienia z +VII na +VI. Tworzy się jon manganianowy(VI).